Hypnosis research #3: Ảnh hưởng của liệu pháp thôi miên (hypnotherapy) lên việc hiểu và sẵn sàng học bơi ở sinh viên

house-of-hypnosis-vietnam-thoi-mien-tri-lieu-research-3

The effect of hypnotherapy methods on understanding and readiness on swimming learning in higher education

Syahrastani Syahrastani

Từ khoá

hypnosis, hypnotherapy, disease-specific suggestions, generic suggestions, insomnia, randomized controlled trial, sleep.

Tóm Tắt

Nghiên cứu này được thực hiện bởi việc hiểu và sẵn sàng trong việc học bơi vẫn còn có nhiều vấn đề. Một số phương pháp thôi miên trị liệu (hypnotherapy) được giả định là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới việc hiểu và sẵn sàng trong việc học bơi ở sinh viên (trình độ đại học trở lên). Nghiên cứu này tập trung vào việc quyết định sự ảnh hưởng của việc ứng dụng liệu pháp thôi miên vào việc hiểu và sẵn sàng học bơi ở sinh viên. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng tương quan (quantitative correlation). Quần thể nghiên cứu (population) là 150 sinh viên đang theo các lớp học bơi, và mẫu (sample) gồm 50 sinh viên được lựa chọn bằng việc lấy mẫu ngẫu nhiên/mục tiêu (purpose random sampling). Bảng hỏi (questionnaire) ứng dụng phương pháp thu thập dữ liệu hiệu quả để kiểm tra cách các biến (variable) được đo lường và các câu trả lời được kỳ vọng ở những người tham gia khảo sát. Bảng hỏi ứng dụng thang đo Likert, cung cấp câu trả lời cho mỗi item. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hồi quy. Kết quả cho thấy (1) có sự gia tăng trong hiểu biết của sinh viên về việc học bơi thông qua liệu pháp thôi miên, (2) có sự gia tăng trong sự sẵn sàng học bơi ở sinh viên khi thực hành liệu pháp thôi miên.

Để truy cập vào tài liệu, bạn có thể liên hệ với House of Hypnosis để biết thêm chi tiết.

Vào thứ 6 hàng tuần, House of Hypnosis sẽ chia sẻ tới bạn đọc các bài báo nghiên cứu khoa học (NCKH) được tổng hợp và sưu tầm về chủ đề thôi miên trị liệu. Các nghiên cứu đều được công bố trong vòng 05 năm trở lại đây, chủ yếu được viết bằng tiếng Anh và/hoặc tiếng Pháp.

error: Nội dung thuộc sở hữu của House of Hypnosis. Vui lòng không sao chép, in ấn, lưu trữ khi chưa có sự cho phép của đội ngũ chúng tôi. Cảm ơn bạn.